Juridikum – vzdělání, které má váhu

Vyberte si z nabídky připravovaných kurzů

Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo? Z jakých výukových materiálů vycházet, které se osvědčují v praxi, kde lze najít dobře sestavené plány hodin okamžitě použitelné ve výuce?

Garant programu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

V kurzu pro studující středních škol se seznámíš se základy práva. Každý týden se potkáš se studenty a studentkami Právnické fakulty UK, členy a členkami Street Law, kteří se tvé skupině budou věnovat a postupně s nimi zábavnou a interaktivní formou projdeš základy práva.

Garantka programu: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková

V kurzu pro studující středních škol se seznámíš se základy trestního práva. Každý týden se potkáš se studenty a studentkami Právnické fakulty UK, členy a členkami Street Law, kteří se tvé skupině budou věnovat a postupně s nimi zábavnou a interaktivní formou projdeš základy trestního práva.

Garantka programu: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková

Právnická fakulta UK pořádá již dvacátý šestý ročník doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky právních textů. Jedná se o kurzy právnického minima část A a část B překladatelský seminář v dané jazykové oblasti. Semináře jsou otevřeny v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.

Garantka programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Jste absolvent/ka doplňkového studia pro překladatele?
Připravili jsme pro Vás udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky. Cílem kurzu je aktualizovat a doplnit Vaše znalosti pro výkon Vaší profese…

Garantka programu:
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz…

Garant programu: Mgr. Tomáš Friedel , Ph.D.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti závazkového práva a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. Účastníci se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech…

Garantka programu:
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti věcných práv, dědického práva a duševního vlastnictví a rozšířit slovní zásobu pro využití v praxi. Účastníci se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech…

Garantka programu:
Mgr. Eva Dvořáková

Kurz si klade za cíl představit odvětví občanského práva srozumitelnou a praktickou formou. Účastníkům kurzu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, zákonu č. 89/2012 Sb., a navazující úpravy práva obchodních korporací….

Garant programu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing).


Garantka programu:
Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků v oblasti práva obchodních společností a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. Účastníci se seznámí s nejdůležitější terminologií v kontextu, získají představu o možných překladových ekvivalentech…

Garantka programu:
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.

Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Garant programu:
JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D.

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela a nepřijala příslušné právní předpisy. To však neznamená, že by se evropská pravidla o ochraně oznamovatelů neuplatňovala.


Garant programu:
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Kurz je zaměřen na význam, strukturu a rozsah společenské odpovědnosti podniku, ale také na vztah mezi etikou a odpovědností.

Garant programu:
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

Kurz je určen pro každého, jehož činnost se týká povinností spojenými s placením daní. Může být zajímavý jak pro účetní a ekonomické experty, kteří působí v podnikové sféře a mají zájem eliminovat rizika spojena s porušováním pravidel při odvádění daní, tak zejména pro osoby, které působí jako odborní poradci v této oblasti, tj. zejména daňoví poradci, auditoři, ale i advokáti, kteří se zabývají finančním právem.

Garant programu: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna , Ph.D.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s právními aspekty důchodového věku, které přináší odchod do důchodu.


Garant programu:
JUDr. Roman Lang , Ph.D.

Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Garantka programu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.

V návaznosti na předchozí seminář právní didaktiky se účastníci seznámí s desítkami konkrétních aktivit a metod práce, které se hodí k výuce práva. Pomohou učitelům napříště učit právo zábavněji, interaktivněji a ve výsledku i efektivněji. O aktivitách si nebudeme jen povídat, ale některé si i sami vyzkoušíme a poté je budeme reflektovat, tj. společně hledat jejich silné i slabé stránky.

Garant programu:
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Kurzy pro veřejnost – Juridikum

JURIDIKUM 
kurzy a semináře
pro odbornou
i laickou veřejnost


Kurzy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost zaměřené na aktuální právní problematiku
a změny v právním řádu.

Připravujeme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé kurzy v prezenční i online formě, včetně kurzů na klíč podle specifických potřeb organizací.

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč

Reference

Co říkají naši studenti