Doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky právních textů

Přehled Anotace Lektor

Právnická fakulta UK pořádá již dvacátý sedmý ročník doplňkového studia nejen pro překladatele a tlumočníky v oblasti práva. Účelem tohoto studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

Po vyhodnocení uplynulých let a zvážení nových možností fakulta poprvé nabízí toto studium s novou strukturou semestrálních modulů.

Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, a sice na úvod do českého práva – právnické minimum a překladatelský seminář v dané jazykové oblasti.
Každá část se dále člení na dva semestrální moduly. Je možné se přihlásit zároveň na úvod do českého práva a překladatelský seminář, nebo jen na jedno z nich.  

Úvod do českého práva – právnické minimum: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu).
Modul I zimní semestr – soukromé právo
Modul II letní semestr – veřejné právo


Překladatelský seminář: angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v českém právnickém minimu. Základní metodou je právnělingvistická komparace.
Modul I zimní semestr – soukromé právo
Modul II letní semestr – veřejné právo

Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního překladatele nebo soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší odborné úrovni.

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň českého právnického minima. Ministerstvo má také možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.

Koncepce studia

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.

Odborné přednášky v rámci úvodu do českého práva – právnického minima jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK.

Praktické překladatelské dovednosti v rámci překladatelských seminářů jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.

Výukový den je pátek a výuka trvá vždy tři hodiny (3×45 minut).
Přednášky v části Úvod do českého práva – právnické minimum–  začínají vždy ve 12:00 hod., překladatelské semináře vždy v 15:00 hod.

Po skončení výuky v každém modulu v obou částech je písemná zkouška.

Certifikát potvrzující absolvování každé části je vydán po úspěšném absolvování zkoušky v příslušném modulu

Délka výuky v každém modulu je 42 výukových hodin, tj. za celou část – úvod do českého práva a  překladatelský seminář – je to 84 výukových hodin.
 
Pro koho je studium určeno

Úvod do českého práva – právnické minimu je otevřen nejen těm, kteří se přihlásí na Překladatelský seminář, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů
jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může tato část sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí o něm získat elementární představu.

Překladatelský seminář je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.

Absolvování Úvod do českého práva – právnického minima je podmíněno úspěšným složením zkoušek po každém semestrálním modulu. Jedná se vždy o písemný test s volenými odpověďmi, přičemž minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat zejména pro potřeby překladu do cílového jazyka.

Absolvování Překladatelského semináře je podmíněno úspěšným složením zkoušek po každém semestrálním modulu. Zkouška se vždy skládá ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka (MJ) do cizího jazyka (CJ) a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování zkoušky po každém modulu je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.
 
Časový a obsahový plán programu

Přihlašování na jednotlivé moduly probíhá v těchto termínech: 
Modul I – soukromé právo            19. 5. – 30. 9. 2023
Modul II – veřejné právo              2. 1. – 31. 1. 2024


Vyučovací den je pátek: Úvod do českého práva – právnické minimum začíná vždy ve 12 hodin; Překladatelský seminář začíná vždy v 15 hodin.

Modul I zimní semestr – soukromé právo
Zahájení výuky                      pátek 6. října 2023
12.00 úvod do českého práva, učebna 220
15.00 překladatelské semináře, učebny budou upřesněny
Konec výuky                            pátek 26. ledna 2024                 
Závěrečná zkouška v Modulu I soukromé právo:          
pátek 9. února 2024 (12.00 úvod do českého práva, 15.00 – překladatelský seminář)

Modul II letní semestr – veřejné právo
Zahájení výuky                      pátek 16. února 2024
Konec výuky                          pátek 24. května 2024                                
12.00 úvod do českého práva, učebna 220
15.00 překladatelské semináře, učebny budou upřesněny

Závěrečná zkouška v Modulu II veřejné právo:
pátek 14. června 2024 (12.00 úvod do českého práva, 15.00 – překladatelský seminář)

Forma studia je primárně prezenční s tím, že přednášky jsou zároveň streamovány v reálném čase pro ty, kdo se výuky nemohou účastnit, a nahrávány na fakultní Youtube.
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.
 
IV. Obsah kurzu
Obsah částí Úvod do českého práva – právnické minimum a Překladatelský seminář je tematicky stejný.
Úvod do českého práva– právnické minimum: U každé disciplíny budou uvedeny hlavní zásady daného oboru, v hrubých rysech uveden stav v dané jazykové oblasti a u nás, popř. porovnání platných právních předpisů a zdůraznění podstatných rozdílů.
Překladatelský seminář: u každého tématu budou zdůrazněny pojmové shody a rozdíly mezi českým právem a českou právní terminologií a terminologickými možnostmi cílového právnického jazyka.    
Organizátoři kurzu si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí některých témat, popř. některá témata rozšířit či naopak zúžit.)

Modul zimní semestr – soukromé právo
6. října 2023
(1)           ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
13. října
(2)           občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
20. října
(3)           rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
27. října
(4)           věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
3. listopadu
(5)           dědické právo
10. listopadu
(6)           závazkové právo – obecný výklad
24. listopadu
(7)           základní smluvní typy
1. prosince
(8)            odpovědnost za škodu, náhrada škody
8. prosince
(9)           obchodní korporace I
15. prosince
(10)        obchodní korporace II (druhy společností)
5. ledna 2024
(11)        civilní soudnictví I
12. ledna
(12)        civilní soudnictví II
19. ledna
(13)        insolvenční řízení
26. ledna
(14)        pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.
Zkouška po prvním modulu
Pátek 9. února 2024
 
Modul letní semestr – veřejné právo
16. února
(15)        právo sociálního zabezpečení
23. února
(16)        trestní právo – základy trestní odpovědnosti
1. března
(17)        tresty a ochranná opatření
8. března
(18)        trestní právo – zvláštní část
15. března
(19)        vybrané skutkové podstaty trestných činů
22. března
(20)        trestní řízení – subjekty řízení
5. dubna
(21)        trestní řízení – procesní úkony
12. dubna
(22)        stadia trestního řízení
19. dubna
(23)        správní právo I – prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
26. dubna
(24)        správní právo II – správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
3. května
(25)        finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
10. května
(26)        peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
17. května
(27)        evropské právo I; instituce a legislativa EU
24. května
(28)        evropské právo II; soudnictví
 
Zkouška po letním modulu
Pátek 14. června 2024
 
Poplatek za kurz:         
Úvod do českého práva Modul I soukromé právo 7 000,- Kč
Pro studenty UK  20% sleva 5 600,- Kč

Modul II veřejné právo 7 000,- Kč
Pro studenty UK 20% sleva 5 600,- Kč

Překladatelský seminář Modul I soukromé právo 7 000,- Kč 
Pro studenty UK 20% sleva 5 600, Kč 

Modul II veřejné právo  7 000,- Kč
Pro studenty UK 20% sleva 5 600,- Kč

Splatnost poplatku za Modul I v každé části (úvod do českého práva a překladatelský seminář) je 30. září 2023

Splatnost poplatku za Modul II v každé části (úvod do českého práva a překladatelský seminář) je 31. ledna 2024

Garanta kurzu: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Minimálně střední vzdělání s maturitou

Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Počet kreditů: pro úspěšné zvládnutí testu je nutno dosáhnout 70% správných odpovědí
Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru
Komentář k získané kvalifikaci: úspěšné absolvování doplňkového studia je podmínkou Ministerstva spravedlnosti pro zvážení udělení licence soudního překladatele
Informace o závěrečné zkoušce na osvědčení: ano

Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 2. 1. 2023 – 31. 1.2024

docentka

Docentka Marta Chromá je vedoucí katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zastává i post proděkanky pro magisterské studium. Vystudovala obor tlumočnictví-překladatelství (angličtina-ruština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde později obdržela titul PhDr. Doktorské studium absolvovala na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také byla v lednu 2016 v tomto oboru jmenována docentkou.

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz + online

  • Maximální počet studentů: 100

  • Cena: 14 000,- /7 000,- +7 000,-)

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč