Základy soukromého práva

PřehledAnotaceLektor

Kurz si klade za cíl představit odvětví občanského práva srozumitelnou a praktickou formou. Kurz je rozdělen do čtyř částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut časové dotace. Účastníkům kurzu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku, zákonu č. 89/2012 Sb., a navazující úpravy práva obchodních korporací, tedy zejména oblast zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a práva pracovního.

Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy soukromého práva, jakožto oblast, se kterou se člověk v běžném životě nejčastěji setkává. Právě proto je nutnost její dobré znalosti více než žádoucí. V programu bude zvýšený důraz kladen zejména na praktické příklady a aktuální kauzy. Smyslem programu je představit soukromé právo jako živý systém, který ovlivňuje interpersonální jednání a jehož využívání přináší účastníkům posílení jistoty v lidských vztazích.

Vedle cíle zvyšování právní gramotnosti program zajistí účastníkům i zvýšení jejich metodologické vybavenosti k výuce soukromého práva. Obsahové části programu budou provázány s částmi metodologickými, ve kterých bude účastníkům představena některá z metod vhodných k výuce dané právní problematiky.

Absolvent programu tak nejenže rozšíří své dosavadní znalosti o právu, ale stejně tak zvýší kvalitu své dovednosti právo vyučovat.

Obsahová náplň kurzu:
Vzdělávací program je rozdělen do čtyř částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům programu budou postupně představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského hmotného (se zaměřením na právní úpravu obsaženou v zákonu č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku) a procesního, s přesahem do práva obchodního (se zaměřením na právní úpravu obsaženou v zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) a práva pracovního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP.

V rámci každé části bude kladen rovný důraz na obsahovou stránku tématu stejně jako na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Jedná se o práci s konkrétními pracovními listy, skupinovou práci, práci s konkrétními právními příklady, diskuzi na aktuální témata, aktivitu “čtení právních dokumentů” a aktivitu “cesta pohledávky”, které učitelé následně mohou využít ve své vlastní praxi. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.

Termín konání kurzu: 30. 1. 2024 / 9:00 – 13:00 hodin

Přednášející: Mgr. Viktor Hatina
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra právních dovedností
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): krátkodobé
Rozsah: 4 hodin
Datum uskutečnění: 30. 1. 2024

Výše úplaty: 1 950  Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 11. 12. 2023 – 29. 1. 2024

Mgr. Viktor Hatina působí na Katedře právních dovedností. Dlouhodobě se věnuje právnickému vzdělávání, na Právnické fakultě UK garantuje a vyučuje povinný předmět Úvod do studia práva, jehož cílem je seznámit studenty prvního ročníku se základy práva a motivovat je do studia. 

  • 30. 1. 2024

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

  • 1 950 Kč / kurz

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč