UDRŽOVACÍ KURZ – Doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky právních textů

Přehled Část A – právnické minimum Část B – překladatelský seminářLektor

Jste absolvent/ka doplňkového studia pro překladatele?
Připravili jsme pro Vás udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky. Cílem kurzu je aktualizovat a doplnit Vaše znalosti pro výkon Vaší profese v neustále se měnícím právním prostředí, a tak přispět ke zkvalitnění odborné přípravy právních textů, rozšířit Vaše znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita Vámi poskytovaných služeb.

Úvod
Jste absolvent/ka doplňkového studia pro překladatele?
Připravili jsme pro Vás udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky. Cílem kurzu je aktualizovat a doplnit Vaše znalosti pro výkon Vaší profese v neustále se měnícím právním prostředí, a tak přispět ke zkvalitnění odborné přípravy právních textů, rozšířit Vaše znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita Vámi poskytovaných služeb.

Koncepce studia
Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium, a posluchači se účastní stejných přednášek jako účastníci každoročního doplňkového studia pro překladatele a soudní tlumočníky.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.

Pro koho je studium určeno
Kurz je otevřen pro absolventy doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky z minulých let, kteří

1. kurz zakončili úspěšnou závěrečnou zkouškou, chtějí si aktualizovat vědomosti z právní oblasti a prokáží se závěrečným osvědčením. Na závěr studia NESKLÁDAJÍ závěrečnou zkoušku.
2. kurz pouze absolvovali bez závěrečné zkoušky a chtějí se na tuto zkoušku opět připravit. Prokáží se dokladem o zaplacení předchozího kurzu, podepsanou smlouvou nebo dohledáním v databázi na základě rodného čísla. Na závěr studia se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce. Mají dva pokusy na zkoušku, a to v termínech 26. května 2023 nebo v opravném termínu 23. června 2023.

Struktura studia
Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.

Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru), tj. 84 výukových hodin v jedné části.

Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.

Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli právnických jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právně lingvistická komparace.

Rozvrh studia
Výukový den je pátek a výuka trvá vždy tři hodiny (3×45 minut). Seminář začíná vždy v 15:00 hod.

Modul I zimní semestr – soukromé právo

Zahájení výuky pátek 6. října 2023
Konec výuky pátek 26. ledna 2024

Závěrečná zkouška pátek 9. února 2024 / opravný termín 21. 6. 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Obsah kurzu

6. října 2023 – ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.

13. října 2023 – občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení

20. října 2023 – rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné

27. října 2023 – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí

3. listopadu 2023 – dědické právo

10. listopadu 2023 – závazkové právo – obecný výklad

24. listopadu 2023 – základní smluvní typy

1. prosince 2023 – odpovědnost za škodu, náhrada škody

8. prosince 2023 – obchodní korporace I

15. prosince 2023 – obchodní korporace II (druhy společností)

5. ledna 2024 – civilní soudnictví I

12. ledna 2024 – civilní soudnictví II

19. ledna 2024 – insolvenční řízení

26. ledna 2024 – pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.

Garanta kurzu: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Kurz je otevřen pro absolventy doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky z minulých let, kteří

1. kurz zakončili úspěšnou závěrečnou zkouškou, chtějí si aktualizovat vědomosti z právní oblasti a prokáží se závěrečným osvědčením. Na závěr studia NESKLÁDAJÍ závěrečnou zkoušku.

2. kurz pouze absolvovali bez závěrečné zkoušky a chtějí se na tuto zkoušku opět připravit. Prokáží se dokladem o zaplacení předchozího kurzu, podepsanou smlouvou nebo dohledáním v databázi na základě rodného čísla. Na závěr studia se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce.

Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru
Informace o závěrečné zkoušce na osvědčení: ano

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): 2 semestry
Rozsah: 84 hodin
Upřesnění délky programu: pátek 6. října 2023 – pátek 26. ledna 2024
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty: 5 600 Kč / semestr
Upřesnění: Do kurzu může být účastník zařazen po splnění podmínek přijímacího řízení.
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 30. 6. 2023 – 29. 9. 2023

Charakteristika programu

Úvod
Jste absolvent/ka doplňkového studia pro překladatele?
Připravili jsme pro Vás udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky. Cílem kurzu je aktualizovat a doplnit Vaše znalosti pro výkon Vaší profese v neustále se měnícím právním prostředí, a tak přispět ke zkvalitnění odborné přípravy právních textů, rozšířit Vaše znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita Vámi poskytovaných služeb.

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium, a posluchači se účastní stejných přednášek jako účastníci kurzu Úvod do českého práva – právnické minimum.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.

Pro koho je studium určeno
Kurz je otevřen pro absolventy doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky z minulých let, kteří
1. kurz zakončili úspěšnou závěrečnou zkouškou, chtějí si aktualizovat vědomosti z právní oblasti a prokáží se závěrečným osvědčením. Na závěr studia NESKLÁDAJÍ závěrečnou zkoušku.
2. kurz pouze absolvovali bez závěrečné zkoušky a chtějí se na tuto zkoušku opět připravit. Prokáží se dokladem o zaplacení předchozího kurzu, podepsanou smlouvou nebo dohledáním v databázi na základě rodného čísla. Na závěr studia se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce.

Struktura studia
Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru), tj. 84 výukových hodin v jedné části.
Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli právnických jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právně lingvistická komparace.

Časový a obsahový plán programu

Rozvrh studia
Vyučovací den je pátek, výuka probíhá v čase 12 – 14:30 h.

Modul I zimní semestr – soukromé právo
Zahájení výuky pátek 6. října 2023
Konec výuky pátek 26. ledna 2024

Závěrečná zkouška pátek 9. února 2024 / opravný termín 21. 6. 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Obsah kurzu

6. října 2023 – ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.

13. října 2023 – občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení

20. října 2023 – rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné

27. října 2023 – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí

3. listopadu 2023 – dědické právo

10. listopadu 2023 – závazkové právo – obecný výklad

24. listopadu 2023 – základní smluvní typy

1. prosince 2023 – odpovědnost za škodu, náhrada škody

8. prosince 2023 – obchodní korporace I

15. prosince 2023 – obchodní korporace II (druhy společností)

5. ledna 2024 – civilní soudnictví I

12. ledna 2024 – civilní soudnictví II

19. ledna 2024 – insolvenční řízení

26. ledna 2024 – pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.

Předpokládaný počet účastníků: 100

Podmínky přijímání zájemců:
Kurz je otevřen pro absolventy doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky z minulých let, kteří
1. kurz zakončili úspěšnou závěrečnou zkouškou, chtějí si aktualizovat vědomosti z právní oblasti a prokáží se závěrečným osvědčením. Na závěr studia NESKLÁDAJÍ závěrečnou zkoušku.
2. kurz pouze absolvovali bez závěrečné zkoušky a chtějí se na tuto zkoušku opět připravit. Prokáží se dokladem o zaplacení předchozího kurzu, podepsanou smlouvou nebo dohledáním v databázi na základě rodného čísla. Na závěr studia se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce.

Podmínky účasti na programu: Úhrada poplatku za kurz

Podmínky absolvování a kvalifikace

Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru
Informace o závěrečné zkoušce na osvědčení: ANO

Garanta kurzu: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra jazyků
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Termín a délka

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): 2 semestry
Rozsah: 84 hodiny
Upřesnění délky programu: 6. října 2023 – 26. ledna 2024
Dny uskutečňování výuky: Pátek

Poplatky a financování

Výše úplaty: 5 600 Kč / semestr
Upřesnění: Do kurzu může být účastník zařazen po splnění podmínek přijímacího řízení.
Sazba DPH: osvobozeno

Přihláška

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, elektronicky
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: varekova@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 30. 6. 2023 – 29. 9. 2023

docentka

Docentka Marta Chromá působí jako vedoucí katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zastává post proděkanka pro magisterské studium. Vystudovala obor tlumočnictví-překladatelství (angličtina-ruština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde později obdržela titul PhDr. Doktorské studium absolvovala na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také byla v lednu 2016 v tomto oboru jmenována docentkou.

  • říjen – leden

  • Každý účastník dostane studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 100

  • 5 600 Kč / semestr

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč