Řízení o přestupcích

PřehledAnotaceLektor

Akreditovaný kurz Ministerstvem vnitra ČR – vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky

Poskytnout úředníkům územních samosprávných celků hlubší a aktuální informace, upevnit a prohloubit znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností, a to zejména na úseku rozhodování o přestupcích.

Obsahem kurzu jsou základní procesní instituty trestního práva správního. Předmět se zabývá platnou právní úpravou a jejím výkladem. Součástí je též práce s právními předpisy a procvičování nabytých znalostí formou řešení praktických úkolů.

Kurz je rozdělen do dvou bloků Řízení o přestupcích I. a II. v celkovém časovém rozsahu 8 hodin.

Kurz je vhodný především pro úředníky, kteří splňují klasifikaci dle zákona o č. 312/2002 Sb. (zákon o úřednících). Účastník dle této klasifikace po absolvování kurzu získá osvědčení akreditovaného kurzu.

Řízení o přestupcích I.
Datum a čas konání:
27. 5. 2024 / 9:00 – 12:30

Obsahová náplň:
– Prameny právní úpravy
– Příslušnost správních orgánů
– Účastníci řízení, procesní nástupnictví
– Postavení obviněného
– Postavení poškozeného a adhezní řízení
– Procesní způsobilost účastníků řízení
– Zahájení a průběh řízení o přestupcích

Řízení o přestupcích II.
Datum a čas konání:
29. 5. 2024 / 9:00 – 12:30

Obsahová náplň:
– Společné řízení
– Příkazní řízení
– Skončení řízení o přestupku
– Rozhodnutí o přestupku a jeho náležitosti
– Odvolací řízení
– Přezkumné řízení

Garant kurzu: doc. JUDr. Helena Prášková , CSc.
Pracoviště zajišťující uskutečnění:
Katedra správního práva a správní vědy
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2023/2024
Zahájení: letní semestr, Květen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Datum uskutečnění:
Řízení o přestupcích I. 27. 5. 2024 / 9:30 – 12:30
Řízení o přestupcích II. 29. 5. 2024 / 9:30 – 12:30

Výše úplaty: 3 950 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 15. 3. 2024 – 24. 5. 2024

Docentka Prášková působí v oboru správního práva od svých studií na PF UK, kdy se na tehdejší katedře finančního a správního práva stala pomocnou vědeckou silou. Po ukončení studia v roce 1981 nastoupila na pozici asistentky, v roce 1984 pak na místo odborné asistentky katedry pro oddělení správního práva. V letech 1996 až 1998 jako členka Akademického senátu také působila ve fakultní samosprávě.
V roce 2013 se po úspěšné habilitaci s prací zaměřenou na odpovědnost za správní delikty stala docentkou v oboru správního práva a správní vědy a od roku 2014 do letošního února působila jako vedoucí katedry správního práva.
Kromě činností pro univerzitu působí doc. Prášková již téměř 30 let v legislativním odboru na Ministerstvu vnitra.

  • 27. 5. 2024 / 9:00 – 12:30

    29. 5. 2024 / 9:00 – 12:30

  • Studijní materiály budou zaslány emailem

  • Prezenční kurz

  • 3 950 Kč / kurz

  • SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč