Průvodce budoucího a stávajícího důchodce

PřehledAnotaceLektor

Cílem kurzu je seznámit posluchače s právními aspekty důchodového věku, které přináší odchod do důchodu. Přehled o formách důchodových nároků starobní, invalidní, vdovský a sirotčí. Jaká práva a povinnosti má pracující důchodce, omezení výše příjmů, zdanění příjmů a slev na poplatníka. Program přináší komplexní přehled o právech a povinnostech seniorů v českém důchodovém systému.


9. 6. 2022 (13:00 – 14:30)
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. – PRACOVNÍ PRÁVO
– z pracovního poměru do důchodu a „pracující důchodce“ z pohledu pracovněprávní úpravy
– některá fakta a mýty spojené s „prvním“ odchodem do důchodu i s výkonem závislé práce
– dochází v praxi k pokusům o znevýhodňování pracujících důchodců zaměstnavateli?
– na co si dát pozor při sjednávání pracovní smlouvy

9. 6. 2022 (14:45 – 16:15)
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. – FINANČNÍ PRÁVO – všudypřítomnost daní
– obecně k promítání sociálního statusu v daních
– daň z příjmu fyzických osob se zaměřením na specifika postavení osob důchodového věku
– daňové aspekty nakládání s majetkem za života a pro případ smrti

16. 6. 2022 (13:00 – 14:30)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ I.
– účast zaměstnanců a OSVČ na důchodovém pojištění, náhradní doby pojištění, dobrovolná účast
– podmínky nároku na starobní důchod
– předčasný starobní důchod
– kritéria ovlivňující výši starobního důchodu, schéma výpočtu, valorizace
– zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí od roku 2023

16. 6. 2022 (14:45 – 16:15)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ II.
podmínky nároku na invalidní důchod, posuzování invalidity
invalidní důchod „z mládí“
výše invalidního důchodu
kontrola invalidního důchodu
prokazování invalidity pro účely slev na jízdném

23. 6. 2022
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ III.
– podmínky nároku na vdovský(vdovecký) a sirotčí důchod
– vyplácení vdovského důchodu souběžně s důchodem starobním nebo invalidním

23. 6. 2022
JUDr. Roman Lang, Ph.D. – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
– správní řízení ve věcech důchodového pojištění (podání žádosti a navazující kroky)
– povinnosti zaměstnavatelů a pojištěnců v oblasti důchodového pojištění
– prokazování dob pojištění nezaznamenaných v evidenci ČSSZ
– alternativní způsoby zabezpečení ve stáří
– státní sociální podpora – příspěvek na bydlení
– sociální pomoc – mimořádná okamžitá pomoc

Garant kurzu: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Pracoviště zajišťující uskutečnění:Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2021/2022
Zahájení: letní semestr, červen
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 12 hodin
Datum uskutečnění: 9. 6. 2022

Výše úplaty: ZDARMA / kurz
Upřesnění: Kurz je financovaný dotací UK

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 2. 05. 2022 – 2. 06. 2022

odborný asistent

Je zaměstnán jako vrchní ministerský rada v odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílí na tvorbě celostátní koncepce důchodového pojištění. Současně působí jako odborný asistent na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se též lektorské a publikační činnosti.

Profesor

Je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na které začal působit po absolvování studia na téže fakultě; rovněž je členem vědecké rady této fakulty.
Je autorem či spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva. Je také úspěšným řešitelem či spoluřešitelem několika grantových projektů (UNCE, GAČR, GAUK) a desítek dalších grantových aktivit (např. SVV, FRVŠ,TAČR), včetně výzkumů prováděných na základě zadání Evropské komise.
Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje též vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje nejen na právo pracovní, ale zejména též na problematiku práva občanského a obchodního.
Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V letech 2018 – 2021 byl místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ISLSSL), v současnosti je členem jejího výkonného výboru.

  • Doba trvání: 12 hodin

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 50

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč