Pracovní právo pro neprávníky

PřehledAnotaceLektor

Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.
V průběhu kurzu se posluchači dozví i informace o novele zákoníku práce, která nabývá účinnosti podzim 2023.


Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů – personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.

1. modul – Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru (dr. Tomšej)  
– pojem pracovního práva a jeho prameny 
– základní vymezení pracovněprávních vztahů aneb ne každá práce je regulována zákoníkem práce 
– závislá práce, nelegální práce, švarcsystém 
– postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, výběr zaměstnanců, vstupní náležitosti včetně lékařských prohlídek 
– vznik pracovního poměru
– pracovní smlouva a její obvyklá ustanovení
– odměňování zaměstnanců
– pracovní doba  
 
2. modul – Změna a skončení pracovního poměru (dr. Tomšej)
– změny pracovního poměru 
– převedení zaměstnance na jinou práci 
– dočasné přidělení
– skončení pracovního poměru
– rozbor jednotlivých výpovědních důvodů
– strategie pro vyjednávání o skončení pracovního poměru
 
3. modul – Ochrana soukromí zaměstnance a ochrana osobních údajů  (doc. Morávek)
základní práva a povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance v dané oblasti
– výběrová řízení, vstupní formuláře
– kamerové sledování a sledování internetového provozu
– pravidla pro vstup do elektronické pošty zaměstnance
– obrana při neoprávněném nakládání s osobními údaji a při zásahu do soukromí
 
4. modul – Specifické otázky pracovního práva (prof. Pichrt)
– pracovněprávní spory aneb jak postupovat při neplatném skončení pracovního poměru a dalších sporech  
– kolektivní pracovní právo a postavení zástupců zaměstnanců
– jak má zaměstnanec „číst“ kolektivní smlouvu a uplatňovat svá práva z ní
– práva a povinnosti odborové organizace (ve vztahu k zaměstnavateli i jednotlivým zaměstnancům)
– kolektivní vyjednávání
– agenturní zaměstnávání

Garant kurzu: JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D.
Přednášející: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2021/2022
Zahájení: letní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 16 hodin
Datum uskutečnění:
14. 9. 2023
v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16 hodin /7 hodin – modul 1 a 2
15. 9. 2023
v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin /7 hodin – modul 3 a 4

Výše úplaty: 3 950 Kč / kurz
SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %
Sazba DPH: osvobozeno

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2023

Odborný asistent

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. se specializuje na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce v praxi“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European network of legal experts in gender equality and non-discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.

Profesor

Je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na které začal působit po absolvování studia na téže fakultě; rovněž je členem vědecké rady této fakulty.
Je autorem či spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva. Je také úspěšným řešitelem či spoluřešitelem několika grantových projektů (UNCE, GAČR, GAUK) a desítek dalších grantových aktivit (např. SVV, FRVŠ,TAČR), včetně výzkumů prováděných na základě zadání Evropské komise.
Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje též vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje nejen na právo pracovní, ale zejména též na problematiku práva občanského a obchodního.
Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V letech 2018 – 2021 byl místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ISLSSL), v současnosti je členem jejího výkonného výboru.

Docent

Působí jako docent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Přednáší a vede semináře z předmětů pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Jako vyučující či garant působí v několika volitelných a povinně volitelných předmětech.
Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů.
V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jakub Morávek je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů (GAUK, GAČR, SVV, TAČR).
Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda expertní sekce pro pracovní právo České advokátní komory.

  • 14. 9. 2023
    15. 9. 2023

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 25

  • 3 950,-

    SLEVA pro zaměstnance a studenty UK ve výši 20 %

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč