Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

PřehledAnotaceLektor

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela a nepřijala příslušné právní předpisy. To však neznamená, že by se evropská pravidla o ochraně oznamovatelů neuplatňovala. Počínaje dnem 17. lednem 2021 se v ČR přímo aplikuje směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU.

Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela a nepřijala příslušné právní předpisy. To však neznamená, že by se evropská pravidla o ochraně oznamovatelů neuplatňovala. Počínaje dnem 17. lednem 2021 se v ČR přímo aplikuje směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. Kdy bude přijata česká transpoziční legislativa, je v tuto chvíli nejasné.

Přímá aplikace evropské směrnice, tj. povinnost postupovat podle v ní stanovených pravidel, je krizový nástroj a pro běžného adresáta neobvyklá situace. O to více, ale i s přihlédnutím k tomu, že v budoucnu přijatý zákona o ochraně oznamovatelů bude mít dozajista téměř bezprostřední účinnosti a nebude poskytovat prostor pro adaptaci vnitřních procesů a předpisů, je třeba problematice věnovat odpovídající pozornost. Důvodem jsou možné soukromoprávní a zejména veřejnoprávní důsledky (sankce za nedodržení povinností na úseku ochrany oznamovatelů, zvýšení rizika trestní odpovědnosti právnických osob).. 

Termín 26. 10. 2022

1 blok 9:00 – 10:30
2 blok 10:45 – 12:15
3 blok 13:00 – 14:30

Obsahová náplň kurzu:

– pojmové vymezení ochrany oznamovatelů a její účel
– podrobné seznámení s problematikou,
– kdo by měl být chráněn (ochrana zaměstnanců, dodavatelů atd.)
– před čím by měl být oznamovatel chráněn (před skončením pracovního poměru, neprodloužením pracovního poměru, snížením odměny atd.)
– příslušná osoba – předpoklady výkonu funkce, podmínky pro její činnost a její úloha vyřizování oznámení
– vnitřní a vnější oznamovací systém vnitřní předpisy a směrnice na ochranu oznamovatelů a jejich podoba
– vzorové znění vnitřního předpisu
– možná rizika a odpovědnostní důsledky z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany;
– zodpovídání dotazů, diskuze

Garant kurzu: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Přednášející: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Místo konání: prezenčně na PF UK

Otevírán v akad. roce: 2021/2022
Zahájení: letní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobé
Rozsah: 6 hodin
Datum uskutečnění: 26. 10. 2022

Výše úplaty: 3 000 Kč / kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Kontaktní osoba: Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504
Termín podání přihlášky: 17. 5. 2022 – 20. 10. 2022

Docent

Působí jako docent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Přednáší a vede semináře z předmětů pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Jako vyučující či garant působí v několika volitelných a povinně volitelných předmětech.
Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů.
V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jakub Morávek je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů (GAUK, GAČR, SVV, TAČR).
Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda expertní sekce pro pracovní právo České advokátní komory.

  • Doba trvání: 6 hodin

  • Každý účastník dostane tištěné studijní materiály

  • Prezenční kurz

  • Maximální počet studentů: 25

  • Hodnocení lze odesílat online

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč