LL.M. – Zdravotnické právo

PřehledAnotace

Posluchači se v rámci kurzu Zdravotnické právo seznámí s relevantní medicínskoprávní úpravou a judikaturou.

V rámci kurzu bude věnována pozornost tzv. obecné části zdravotnického práva, tedy příslušným právním normám, jednotlivým vztahům vznikajícím a rozvíjejícím se ve zdravotnictví, jakož i aspektům právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb.

V návaznosti na obecnou část zdravotnického práva se kurz bude věnovat specifickým a speciálním medicínskoprávním tématům jako je např. problematika vykazování a úhrad zdravotní péče, farmaceutické právo a právo zdravotnických prostředků či problematika asistované reprodukce nebo medicínského výzkumu.

Výuka bude probíhat v kombinované podobě po dobu 3 semestrů. Vedle domácí přípravy a zpracování zadaných úkolů proběhnou v každém z prvních dvou semestrů cca. 3-4 dvoudenní výukové bloky (dle předem zveřejněného výukového harmonogramu v režimu pátek a sobota). Každému předmětu bude věnováno cca. 7 hodin prezenční výuky doplněných o zadanou domácí přípravu.

Za účast v kurzech je předepsáno získat celkem 60 kreditů (6 kreditů za každý kurz). Předměty jsou hodnoceny na základě průběžně zpracovávaných úkolů a závěrečné studijní povinnosti (zkouška, popř. esej).

Poslední, třetí semestr je vyhrazen pro absolvování přípravného semináře pro zpracování závěrečné LL.M. práce (5 kreditů), její odevzdání a obhajobu. Rozsah závěrečné LL.M. práce je stanoven na minimálně 50 stran vlastního textu. Obhajoba závěrečné LL.M. práce je spojena se závěrečnou zkouškou a probíhá před komisí na konci třetího semestru (celkem 25 kreditů).

Účastníkům programu LL.M., kteří splní všechny předepsané náležitosti (tj. v součtu získají alespoň 90 kreditů za kurzy a povinnosti spojené se závěrečnou LL.M. prací), bude Univerzitou Karlovou udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Otevírán v akad. roce: 2024/2025
Zahájení: zimní semestr
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): 3 semestry

Kurzovné za program LL.M. jako celek (celkem 3 semestry programu) je stanoveno na 149 500 Kč, tato částka je rozdělena do dvou plateb (viz níže).

Standardní doba pro splnění všech předepsaných povinností v programu LL.M. (absolvování předmětů a povinností spojených se závěrečnou LL.M. prací) jsou 3 semestry.

V případě nesplnění předepsaných povinností v uvedené lhůtě zaniká účast v programu LL.M. automaticky bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného. Dříve uhrazené kurzovné se nevrací ani v případě odstoupení z programu LL.M. z důvodů na straně účastníka a dále též v případě neuhrazení zbývajících částí kurzovného v předepsaných lhůtách (blíže viz sekce Kurzovné). Výjimky z těchto pravidel může ve zvlášť odůvodněných případech povolit v předstihu před jejich naplněním na základě písemné žádosti účastníka děkan fakulty, popř. jím pověřený proděkan.

Ukončení účasti v programu je dále bez nároku na vrácení dříve uhrazeného kurzovného vyhrazeno v případech prokázaného plagiátorství u účastníkem odevzdaných esejí, dalších písemných studijních povinností a závěrečné LL.M. práce. Identicky to platí při pokusech o jiné podvody při skládání studijních povinností.

Po podání přihlášky (spojené s úhradou nevratného poplatku za podání přihlášky – viz sekce Podmínky pro přijetí a lhůta pro přihlášky a vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je požadována úhrada kurzovného na následující účet: 85738011/0100 (do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“, variabilní symbol: 102), a to za podmínek níže stanovených.

Při platbě v EURO prosím využijte účet č. 27-3572410287/0100, IBAN CZ9201000000273572410287, SWIFT KOMBCZPPXXX a směnný kurz uveřejněný ke dni provedení platby Českou národní bankou.

Po vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je nutné uhradit platbu kurzovného dle tohoto harmonogramu:
Platba za první dva semestry programu LL.M. (tj. 2x 50 000 Kč) nejpozději do 30. 9. 2024
Platba za zbývající třetí semestr programu LL.M. ( tj. 1x 49 500 Kč)

Požadavky na uchazeče:
I. Bakalářský či magisterský vysokoškolský titul (popř. jejich ekvivalent ze zahraniční vysoké školy). Ověřenou kopii diplomu je nutné doložit do 30. 9., jinak se tato podmínka považuje za nesplněnou. Kopii vysokoškolského diplomu nemusí přikládat uchazeči, kteří svého nejvyššího stupně akademického vzdělání dosáhli na PF UK.
II. Životopis;
III. Motivační dopis v rozsahu cca. 1-2 strany textu;
IV. Vyplněný Formulář přihlášky (ZDE);
V. Doklad o úhradě nevratného poplatku za podání a administrativní zpracování přihlášky ve výši 1 000 Kč (možno zaslat jako potvrzení o provedení elektronické platby na účet uvedený v sekci Kurzovné; do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“).

Přihlášky je možno odevzdávat na podatelně PF UK, popř. elektronicky na emailovou adresu llmcz@prf.cuni.cz.
Kapacita programu může být omezena, otevření programu je s výhradou dostatečného počtu přihlášených zájemců.

Adresa pro doručení přihlášky:
Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Zahraniční oddělení
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Dimelisová
E-mail: llmcz@prf.cuni.cz
Telefon: +420 775 854 820
Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Uchazeči budou přijati na základě posouzení písemné přihlášky obsahující shora uvedené dokumenty. Informace o přijetí do kurzu je zasílána elektronicky emailem na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Formuláři přihlášky.

V případě přijetí bude uchazeči současně podána nabídka uzavření Smlouvy o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. za podmínek uvedených v této sekci stránek PF UK a případných bližších podmínek daných touto Smlouvou.

Přijetí do programu LL.M. je podmínečné do zaplacení kurzovného v plné výši dle podmínek stanovených v sekci Kurzovné a doložení ověřené kopie předchozího vysokoškolského diplomu uchazeče.

  • Doba trvání: 3 semestry

  • Výuka probíhá v kombinované podobě

  • Kurzovné za program LL.M. je stanoveno na 149 500 Kč

  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč