LL.M. – Právní ochrana dat

PřehledAnotaceSylabus

Cílem navrhovaného LL.M. kurzu je poskytnutí celistvého vzdělání svých absolventů v oblasti ochrany dat. Absolventi tohoto kurzu by měli být odborníky na danou oblast, kteří si osvojili zejména praktické znalosti a dovednosti. Absolventi následně mohou nalézt uplatnění v oblasti ochrany osobních údajů na pozicích pověřenců pro ochranu osobních údajů ať už ve státní správě, samosprávě, či soukromém sektoru, podnikových právníků nebo compliance officerů. Obdobně mohou absolventi nalézt uplatnění v advokátních kancelářích specializujících se na oblast práva informačních a komunikačních technologií nebo oblast ochrany osobních údajů.

Program „Právní ochrana dat“ představuje specializovaný program zaměřený na právní úpravu dat v širším slova smyslu. Tematicky pokrývá otázky spojené s daty z pohledu ochrany osobních údajů, autorského práva, databázového práva, občanského práva a práva ústavního. Jedná se o úzkou specializaci, která jde nad rámec běžné výuky v magisterských studijních programech právo a právní věda.

Právní problematika dat přitom nabývá v posledních letech na významu, a to zejména od doby účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V současné době se navíc objevuje celá řada dalších předpisů souvisejících s ochranou dat. Jedná se například o směrnici NIS2 zaměřující se na kyberbezpečnost nebo Evropskou unií navrhovaná nařízení Data Act a Data Governance Act. S daty souvisí také několik dalších nových unijních předpisů – Akt o digitálních trzích, Akt o digitálních službách nebo Nařízení o umělé inteligenci. V následujících letech se tedy bude zvyšovat poptávka po právnících specializujících se na tuto právní úpravu, neboť veškerá legislativa přináší pro své adresáty celou škálu nových povinností. Odpovídající specializovaná nabídka vzdělání však chybí. Program Právní ochrana dat je určen zejména pro ty, kteří se ve své praxi věnují práci s osobními i neosobními daty, nebo pro ty, kteří mají zájem si rozšířit své znalosti nad rámec obecného magisterského programu v oboru právo a právní věda.

Program je vhodný zejména pro pracovníky v oblasti korporátní compliance, pověřence pro ochranu osobních údajů, podnikové právníky, advokáty, nebo právníky ze státní správy a samosprávy. Kurz LL.M. je orientován na specifickou právní úpravu ochrany dat. Veškerá výuka by měla mít silný dovednostní prvek a být orientována na praxi. Od obecných základů bude postupně přecházeno ke specifickým tématům. Bližší informace k obsahové náplni kurzu LL.M. a individuálních předmětů je možné nalézt níže.

Cílem navrhovaného LL.M. kurzu je poskytnutí celistvého vzdělání svých absolventů v oblasti ochrany dat. Absolventi tohoto kurzu by měli být odborníky na danou oblast, kteří si osvojili zejména praktické znalosti a dovednosti. Absolventi následně mohou nalézt uplatnění v oblasti ochrany osobních údajů na pozicích pověřenců pro ochranu osobních údajů ať už ve státní správě, samosprávě, či soukromém sektoru, podnikových právníků nebo compliance officerů. Obdobně mohou absolventi nalézt uplatnění v advokátních kancelářích specializujících se na oblast práva informačních a komunikačních technologií nebo oblast ochrany osobních údajů.

Otevírán v akad. roce: 2024/2025
Zahájení: zimní semestr

Délka programu:
Kurz je koncipován jako čtyřsemestrální s tím, že první tři semestry by měly být realizovány formou prezenční blokové výuky v prostorách PF UK, která se bude konat čtyřikrát za semestr. Každá bloková výuka bude vymezena pro výuku jednoho modulu. Každý semestr se tedy uskuteční celkem 4 moduly, každý v rámci jedné blokové výuky.

Kurzovné za program LL.M. je stanoveno na 40 000 Kč za každý semestr (celkem tedy 160 000 Kč).

Vedle poplatku za kurz LL.M. uvedeného výše se plánuje stanovit poplatek za podání přihlášky ve výši 1 000 Kč za účelem pokrytí nákladů spojených s přijímacím řízením.

V případě prodloužení studia bude stanoven poplatek 20.000 Kč za každý další započatý semestr.

V případě nesplnění předepsaných povinností v uvedené lhůtě zaniká účast v programu LL.M. automaticky bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného. Dříve uhrazené kurzovné se nevrací ani v případě odstoupení z programu LL.M. z důvodů na straně účastníka a dále též v případě neuhrazení zbývajících částí kurzovného v předepsaných lhůtách (blíže viz sekce Kurzovné). Výjimky z těchto pravidel může ve zvlášť odůvodněných případech povolit v předstihu před jejich naplněním na základě písemné žádosti účastníka děkan fakulty, popř. jím pověřený proděkan.

Ukončení účasti v programu je dále bez nároku na vrácení dříve uhrazeného kurzovného vyhrazeno v případech prokázaného plagiátorství u účastníkem odevzdaných esejí, dalších písemných studijních povinností a závěrečné LL.M. práce. Identicky to platí při pokusech o jiné podvody při skládání studijních povinností.

Po podání přihlášky (spojené s úhradou nevratného poplatku za podání přihlášky – viz sekce Podmínky pro přijetí a lhůta pro přihlášky a vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je požadována úhrada kurzovného na následující účet: 85738011/0100 (do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“, variabilní symbol: 102), a to za podmínek níže stanovených.

Při platbě v EURO prosím využijte účet č. 27 3572410287/0100, IBAN CZ9201000000273572410287, SWIFT KOMBCZPPXXX a směnný kurz uveřejněný ke dni provedení platby Českou národní bankou.
Po vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je nutné uhradit platbu kurzovného dle tohoto harmonogramu:
Platba za první dva semestry programu LL.M. (tj. 2x 40 000 Kč) nejpozději do 30. 9. 2024

Požadavky na uchazeče:
Absolutorium vysokoškolského vzdělání v oboru práva, resp. jemu naroveň postaveného typu vzdělání (v odůvodněných případech je možno přijmout i např. absolventy jiného vysokoškolského vzdělání, pokud se v praxi věnují ochraně osobních údajů nebo compliance);
Motivační dopis;
Životopis;
Uhrazení poplatku za podání přihlášky;
Uhrazení poplatku za kurz LL.M. zpravidla nejpozději při zahájení kurzu.

Přihlášky je možno odevzdávat na podatelně PF UK, popř. elektronicky na emailovou adresu llmcz@prf.cuni.cz.

Kapacita programu může být omezena, otevření programu je s výhradou dostatečného počtu přihlášených zájemců.

Adresa pro doručení přihlášky:
Právnická fakulta , nám. Curieových 7, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Zahraniční oddělení
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Dimelisová
E-mail: llmcz@prf.cuni.cz
Telefon: +420 775 854 820
Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Uchazeči budou přijati na základě posouzení písemné přihlášky obsahující shora uvedené dokumenty. Informace o přijetí do kurzu je zasílána elektronicky emailem na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Formuláři přihlášky.

V případě přijetí bude uchazeči současně podána nabídka uzavření Smlouvy o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. za podmínek uvedených v této sekci stránek PF UK a případných bližších podmínek daných touto Smlouvou.

Přijetí do programu LL.M. je podmínečné do zaplacení kurzovného v plné výši dle podmínek stanovených v sekci Kurzovné a doložení ověřené kopie předchozího vysokoškolského diplomu uchazeče.

Modul 1 – Data a jejich zakotvení v právním pořádku
doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Otázky právního postavení dat v Listině a Úmluvě, občanském zákoníku a dalších právních předpisech, definice dat a způsob jejich ochrany. Modul se bude věnovat zachycení dat v právním řádu České republiky a EU. Pozornost bude věnována zejména obsahu pojmů data, informace, či osobní údaj. Tyto pojmy pak budou analyzovány
zejm. z pohledu občanského zákoníku, zákona o archivnictví, či nové úpravy digitálního zboží a služeb. Samostatně probíranou kategorií pak bude postavení osobních údajů v Listině a Úmluvě, současná judikatura a otázka komoditizace dat.

Modul 2 – Právo duševního vlastnictví a data
JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D., Mgr. Štěpánka Havlíková, LL.M.
Otázky úpravy dat a jejich ochrany v autorském zákoně, právní ochrana databází. V tomto modulu bude věnována pozornost ochraně duševního vlastnictví a její aplikovatelnosti na data a informace. Účastníci budou seznámeni s požadavky na ochranu prostřednictvím autorského práva, a to ve vztahu k autorskému dílu či databázi chráněné autorským právem, a dále sui generis databázového práva, a to se zaměřením na otázku ochrany dat a informací prostřednictvím práva duševního vlastnictví. Pozornost bude věnována harmonizované právní úpravě na evropské úrovni a související judikatuře evropského soudního dvora, dále bude představena národní právní úprava a judikatura českých soudů. Dále bude diskutován rozsah ochrany poskytované autorským právem a sui generis databázovým právem, jakož i výjimky a omezení z těchto práv. Zvláštní pozornost bude dále věnována výjimce z ochrany pro text a data mining na základě směrnice o právu autorském na jednotném digitálním trhu.

Modul 3 – Evropské právo zpracování dat I
JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D., JUDr. Jana Soukupová
V tomto modulu bude hlavní pozornost zaměřena na přehled základních předpisů upravujících zpracování osobních údajů v rámci EU. Pozornost bude nejprve věnována jak pojetí práva na ochranu osobních údajů jako základního práva, tak jeho pojetí jako projevu práva na informační sebeurčení ve smyslu německé nauky a jejího přesahu do české a evropské právní praxe. V další části budou účastníci seznámeni s přehledem hlavních právních předpisů zabývajících se zpracování osobních údajů a vývojem právní úpravy a východisek pro její přijetí. Zabývat se budeme i konceptem poskytnutí možnosti zpracovávat osobní údaje jako protiplnění za poskytnutí zboží či služeb a přesahem úpravy v rámci spotřebitelského práva. Následně bude výklad zaměřen na pochopení vazeb a souvislostí mezi jednotlivými právními předpisy a jejich dopadem na praxi.

Modul 4 – Národní právo ochrany dat
Mgr. František Nonnemann
V tomto modulu se posluchači seznámí s českou právní úpravou pro zpracování osobních údajů a souvisejícími předpisy. Jak s obecnými, jako je zákon o zpracování osobních údajů, občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákoník atd., tak vybranými příklady sektorové regulace, která pravidla pro zpracování dat upřesňuje při činnosti v některých odvětvích, např. finanční sektor, poskytování zdravotních služeb, veřejná správa a samospráva atd. Modul se bude dále zabývat praktickými otázkami aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a české právní úpravy, jejich vztahu, specifikům české úpravy a některým výkladovým nejasnostem a problémům. Dalším tématem bude postavení, pravomoci a činnost dozorového úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů. V této části se bude výklad zabývat jak legislativním uchopením postavení a role úřadu, jeho
kompetencím, požadavkům na nezávislost atd., ale také praktickým poznatkům z výkonu dozoru, ať už ve formě kontroly, správního řízení nebo dalších aktivit úřadu.

Modul 5 – Evropské právo zpracování dat II
JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D., JUDr. Jana Soukupová
V tomto modulu bude pozornost věnována Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. Nejprve budou vysvětleny základní zásady zpracování údajů, a to v kontextu jak historického, tak aktuálního vývoje. Následně bude referováno o hlavních institutech obecného nařízení vč. méně známých aspektů jejich aplikace. Zabývat se budeme také výjimkami z obecných pravidel předpokládanými v obecném nařízení, postavením a praxí dozorových orgánů a úpravou předávání osobních údajů mimo EU/EHS. Následně budou zhodnoceny klíčové rozsudky Soudního dvora EU a pokyny Evropského svoru pro ochranu osobních údajů.

Modul 6 – Kybernetická bezpečnost
Mgr. František Nonnemann, JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D., JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D.
V rámci toho modulu bude výklad zaměřen na požadavky na zabezpečení osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). GDPR formuluje požadavky na zabezpečení dat obecně, při aplikaci přístupu založeného na riziku (risk-based approach). Výklad se proto bude zabývat tím, jak obecná pravidla GDPR aplikovat, jaká rizika zohlednit a jak zajistit a dokumentovat
dostatečnou míru zabezpečení osobních údajů. Modul se bude dále zabývat požadavky na řízení případů porušení zabezpečení osobních údajů. Nastavení procesu pro jejich identifikaci, vyhodnocení, řešení a oznamování dozorovému úřadu a subjektům údajů. V této části bude probrána i role pověřence pro ochranu osobních údajů při řízení porušení zabezpečení osobních údajů a povinnosti správce ve vztahu ke zpracovateli osobních údajů. Zabývat se budeme i vztahem k některým dalším regulacím upravujícím pravidla pro řízení kybernetických bezpečnostních incidentů, typicky právní úpravě kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v oblasti platebního styku, jejich vztahu a zasazení do celkového compliance systému. Uplatnění pravidel pro řízení porušení zabezpečení osobních údajů při využití dodavatelů, zpracovatelů dat, a aplikační problémy budou probrány s využitím skutečným případů úniků dat a rozhodovací praxe českého i zahraničních dozorových úřadů.

Modul 7 – Praxe pověřence
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D.
Hlavním cílem modulu je seznámit studenty s právním ukotvením a praktickými aspekty výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dalšími cíli modulu jsou přestavení okruhů znalostí a rozvoj dovedností, které si musí DPO osvojit pro efektivní vykonávání svých povinností, a možnost aplikovat získané teoretické poznatky na reálné situace týkající se ochrany osobních údajů.

Modul bude pokrývat čtyři oblasti:
Vymezení role, úkolů a povinností pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), ve které se studenti seznámí s obsahem role DPO, jeho úkoly, právními povinnostmi a odpovědností, jakož i s jeho vztahy vůči organizaci, ve které působí, subjektům údajů a dalším osobám angažovaným ve zpracování osobních údajů. Praktické aspekty výkonu role DPO, především jeho zapojení do plánování, koordinace a implementace programu ochrany osobních údajů v organizaci, komunikací a vyřizování práv subjektů údajů, provádění auditů a hodnocení dopadů na ochranu osobních údajů (DPIA) a součinností s orgány dozoru. Aplikaci teoretických znalostí na reálné situace v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, při které si studenti na případech z praxe osvojí základní metody práce DPO, vyzkouší řešení konkrétních problémů a výzev v oblasti ochrany a zabezpečení osobních údajů, budou diskutovat o možnostech řešení těchto situacích, návrzích na zlepšení a doporučeních pro efektivní výkon činnosti DPO. Závěrečné ověření získaných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti výkonu role DPO na případové studii anebo simulaci jednoduchého příkladu z praxe pověřence (oboje zpracovávané ve skupinách). V rámci modulu budou krom přednášky s praktickými příklady využity i interaktivní metody výuky a práce se studenty, zejména diskuze a skupinové aktivity, práce s odbornou literaturou a právními předpisy a analýza případových studií či simulace případů z praxe.

Modul 8 – Zpracování dat v e-commerce a marketingu
JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D., JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D.
V rámci tohoto modulu budou představeny praktické otázky ochrany dat v e-commerce a marketingu. Zaměříme se prvně na právní základy zpracování a dostatečné komunikování subjektů údajů, kým jsou údaje zpracovávány. Pozornost bude věnována i vzorům souhlasů se zpracováním osobních údajů vydaných mezinárodními organizacemi (např. IAB). Prostor bude věnován i novým formám marketingu na internetu, jako je behaviorální reklama, či RTB.
Součástí modulu bude též analyzování spotřebitelských soutěží, direct marketingu (e-mailing, sms), nebo marketingu na sociálních sítích z pohledu GDPR, zák. 480/2004 Sb., DSA a ePrivacy regulace.

Projekt I
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., JUDr. Jana Soukupová
Zpracování modelového příkladu tradiční metodou (např. vytvoření zásad zpracování údajů v organizaci, analýza zpracování neosobních dat v určitém segmentu, apod.)

Modul 9 – Evropské právo zpracování dat III
JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D., JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D., JUDr. Jana Soukupová
V rámci tohoto modulu se seznámíme s aktuálně přijatými či projednávanými předpisy zabývajícími se zpracováním osobních či neosobních údajů. Velká pozornost bude věnována vzájemnému vztahu těchto předpisů a jejich návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a další existující právní předpisy. Zabývat se budeme zejména těmito předpisy: Nařízením o umělé inteligenci, Aktem o správě dat, Aktem o datech, Nařízením o digitálních trzích, Nařízením o digitálních službách a dalšími předpisy.

Modul 10 – Zpracování dat v bankovnictví a finančnictví
Mgr. František Nonnemann

Při poskytování a zprostředkování finančních produktů spotřebitelům dochází k rozsáhlému zpracování jejich osobních údajů, ale i údajů dalších osob. Tato oblast zároveň podléhá velmi komplexní regulaci, která upravuje řadu specifik a dodatečných povinností mj. při získávání, zpracování a ochraně osobních údajů. Tento modul se proto bude zabývat právě zpracováním, využitím a ochranou dat na finančním trhu a specifickým požadavkům na finanční instituce.
Probrány budou hlavní sektorové regulace, zejména z oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT), pravidel pro ochranu bankovního tajemství, ověřování úvěruschopnosti, včetně pravidel pro činnost úvěrových a dlužnických registrů, a další. Pravidla pro zpracování a ochranu dat ve finančním sektoru budou zasazena i do celkového kontextu řízení rizik finančních institucí. Ať už z pohledu jejich vlastní činnosti, tak i při typických situacích, kdy jsou osobní údaje sdíleny s dalšími subjekty – dodavateli (zpracovateli osobních údajů) s přesahem do specifických pravidel pro outsourcing na finančním trhu, dalšími poskytovateli finančních produktů (např. prostřednictvím úvěrových a dlužnických registrů) či spolupracujícími subjekty, zprostředkovateli. V tomto kontextu bude diskutováno postavení, role a odpovědnost všech zapojených subjektů za plnění povinností podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a za zabezpečení dat.

Modul 11 – Zpracování dat ve veřejné správě a pracovněprávních vztazích
Mgr. František Nonnemann, JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Hlavními cíli modulu je seznámit studenty s právní úpravou, požadavky a omezeními při zpracování, ochraně a zabezpečení osobních údajů v pracovněprávních vztazích a při jejich zpracování ve veřejné správě a veřejnoprávními organizacemi. Dalšími cíli modulu jsou osvojení a rozvoj praktických dovedností a principů správného zacházení s osobními údaji při personální práci a při výkonu úkolů veřejné správy a samosprávy, jakož i umožnění studentům aplikovat teoretické znalosti na konkrétní příklady z praxe.

Modul bude pokrývat následující oblasti:
Zpracování, ochrana a zabezpečení osobních údajů v pracovněprávních vztazích, jejímž předmětem bude vymezení kategorií osobních údajů, které jsou v pracovněprávních vztazích zpracovávány, a jejich klasifikace, seznámení s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích (zejm. GDPR, zákon o zpracování osobních údajů, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a další předpisy na poli pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, které zpracování osobních údajů ovlivňují), specifickým postavením zaměstnanců coby subjektů údajů a zákon o ochraně osobních údajů) a právy a povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů.
Specifika zpracování osobních údajů v pracovním prostředí, která se zaměří na konkrétní dopady zvláštní úpravy pracovněprávních vztahů do procesů a evidencí nezbytných pro zpracování osobních údajů zaměstnanců a osob v obdobném postavení. Budou diskutovány způsoby zpracování osobních údajů v pracovním prostředí (např. při náboru nových zaměstnanců, vedení personální agendy, monitorování zaměstnanců a jejich pracovního výkonu), omezení a povinnosti v oblasti zpracování osobních údajů v pracovním prostředí (např. zásada minimálního zpracování, zásada účelového omezení zpracování, použitelnost souhlasu subjektu údajů apod.).
Praktické aspekty ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích, ve které se studenti na analýze vybraných příkladů z praxe a diskusi o konkrétních problémech seznámí s etickými a právními otázkami souvisejícími s ochranou osobních údajů v pracovním prostředí (např. otázky soukromí na pracovišti a monitoringu zaměstnanců, zpracování osobních údajů příbuzných zaměstnance a dalších třetích osob, využívání osobních údajů zaměstnance pro jiné účely zaměstnavatele apod.). Zpracování, ochrana a zabezpečení osobních údajů ve veřejné správě a veřejnoprávními organizacemi (orgány veřejné správy i samosprávy), jejímž předmětem bude seznámení se specifiky tohoto obsáhlého systematického zpracování (zásada zákonnosti a omezení způsobilých právních titulů ke zpracování osobních údajů, veřejnoprávní povaha zpracování a jeho limity, přenositelnost zpracovávaných osobních údajů mezi agendami, vybrané konkrétní příklady zpracování osobních údajů orgány veřejné správy i samosprávy, analýza známých problémů souvisejících se zpracováním osobních údajů – problematika sdílení osobních údajů mezi orgány, nahlížení do spisů a realizace práv subjektů údajů, doručování a náhradního doručování atd.), seznámení s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů při veřejnoprávním zpracování (zejm. správní řád a další předpisy na poli správního práva a procedury, které zpracování osobních údajů ovlivňují), specifickým postavením zaměstnanců a služebních zaměstnanců a právy a povinnostmi veřejnoprávních osob v oblasti ochrany a zabezpečení osobních údajů. Specifika zpracování osobních údajů v rámci veřejné správy, samosprávy a veřejnoprávních organizací, v níž se zaměříme na konkrétní dopady veřejnoprávních předpisů do vybraných procesů a evidencí osobních údajů, jakož i na některá konkrétní, zvlášť významná zpracování osobních údajů (např. vedení agend a správa agendových systémů, základní registry a související evidence, problematika voleb a sčítání lidu apod.). Závěrečné ověření získaných teoretických znalostí a v rámci veřejné správy, samosprávy a veřejnoprávních organizací na případových studiích a/nebo simulaci jednoduchého příkladu z praxe (oboje zpracovávané ve skupinách).

Modul 12 – Zpracování dat ve zdravotnictví
Mgr. Igor Pieš

Tento modul se bude zabývat zpracováním, využitím a ochranou dat v rámci zdravotnictví se zaměřením jak na poskytovatele zdravotních služeb, tak na výrobce zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. V neposlední řadě se pak modul zaměří i na pacienty, kteří jsou nositeli práv ke svým osobním údajům. V návaznosti na vývoj přijetí regulace pak bude předmětem modulu i specifická unijní regulace, např. EHDS. Probrány budou hlavní sektorové regulace, zejména z oblasti vývoje léků a zdravotnických prostředků, poskytování zdravotnicích služeb a poskytování digitálních služeb, které souvisejí s osobními údaji o zdraví. Vztah regulace ochrany údajů bude pak vysvětlen i s ohledem na další sektorovou regulaci.
V rámci modulu budou diskutovány modelové situace a dopad regulace na konkrétní situace, např. předávání osobních údajů do zahraničí, zapojení třetích stran při poskytování služeb (datová centra,
poskytovatelé výpočetní kapacity, konzultanti) nebo porušení zabezpečení osobních údajů.

Modul 13 – Disertační seminář
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
V rámci tohoto modulu mají studenti získat podporu proto, jak napsat kvalitní závěrečnou práci. Ujasní si v něm důvody, proč tuto práci vlastně zpracovávají, zmapují, jaké svoje dřívější studijní a pracovní zkušenosti mohou ve své práci zúročit, vyberou, zpřesní či ještě o něco lépe uchopí vybrané téma a získají podporu v tom, jak práci zpracovat co do obsahu i formy. Součástí semináře bude možnost prezentovat základní teze své práce či již vzniklé části této práce a obdržet na ně zpětnou vazbu.

Projekt II
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., JUDr. Jana Soukupová
Zpracování modelového příkladu metodou LegalTech

  • Doba trvání: 4 semestry

  • Výuka probíhá v kombinované podobě

  • Kurzovné za program LL.M. je stanoveno na 40 000 Kč / semestr

  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč