LL.M. – Daňové právo

PřehledOrganizaceSchůzka pro zájemce

Kurz je koncipován jako třísemestrální. Předměty prvních dvou semestrů jsou děleny do dvou kategorií podle významu, který je jim s ohledem na koncepci kurzu LL.M. a jeho vnitřní koherenci přikládán. Základní členění je na předměty povinné (každý za 10 nebo 8 kreditů), jichž se musí účastnit všichni posluchači kurzu LL.M., a předměty povinně volitelné, které si uchazeči mohou volně zapisovat v závislosti na specifických oblastech svého zájmu (každý předmět za 3 kredity, celkem nutno takto získat alespoň 12 kreditů).

V průběhu třetího semestru musí uchazeči vypracovat písemnou kvalifikační práci a absolvovat metodologický seminář, který poskytuje odbornou a metodickou podporu při psaní písemné kvalifikační práce. Za absolvování metodologického semináře bude udělováno 20 kreditů, přičemž tento seminář bude možné absolvovat i online v závislosti na dohodě s vedoucím kvalifikační práce. Písemná kvalifikační práce (v rozsahu alespoň 50 normostran textu) bude obhajována v rámci závěrečné zkoušky na konci třetího semestru.

Vyučované předměty
 
Povinnými předměty kurzu LL.M. jsou v 1. semestru tyto:
• Základy práva a právních dovednostní
• Zdanění příjmů
• Mezinárodní zdanění příjmů
• Správa daní
• Soudní ochrana ve správě daní
 
Povinnými předměty kurzu LL.M. jsou ve 2. semestru tyto:
• Daň z přidané hodnoty
• Daňové právo EU
• Právo sociálního zabezpečení
•Transfer pricing
 
Povinně volitelnými předměty kurzu LL.M. jsou v 1. semestru tyto (student volí alespoň 2):
• Případová studie z daňového práva
• Digitální ekonomika, virtuální aktiva a právo
• Angličtina pro daňové právo I
 
Povinně volitelnými předměty kurzu LL.M. jsou v 2. semestru tyto (student volí alespoň 2):
• Praktikum správního soudnictví
• Mezinárodní spolupráce při správě daní
• Praktické aspekty corporate governance a obchodních závazků
• Angličtina pro daňové právo II

Otevírán v akad. roce: 2024/2025
Zahájení: zimní semestr (září / říjen)
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): 3 semestry

Kurzovné za program LL.M. jako celek (celkem 3 semestry programu) je stanoveno na 149 500 Kč, tato částka je rozdělena do dvou plateb.

Po vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je nutné uhradit platbu kurzovného dle tohoto harmonogramu:

Platba za první dva semestry programu LL.M. (tj. 2x 50 000 Kč) nejpozději do 20. 9. 2024.

Platba za zbývající třetí semestr programu LL.M. ( tj. 1x 49 500 Kč) nejpozději do 30. 9. 2025.

V případě, že doručíte přihlášku do 31. 5. 2024, je po vyrozumění o přijetí do programu LL.M. nutné uhradit platbu kurzovného dle tohoto harmonogramu:

Platba za první dva semestry programu LL.M. (tj. 2x 45 000 Kč) nejpozději do 20. 6. 2024.

Platba za zbývající třetí semestr programu LL.M. ( tj. 1x 44 550 Kč) nejpozději do 30. 9. 2025.

Standardní doba pro splnění všech předepsaných povinností v programu LL.M. (absolvování předmětů a povinností spojených se závěrečnou LL.M. prací) jsou 3 semestry. V případě nesplnění předepsaných povinností v uvedené lhůtě zaniká účast v programu LL.M. automaticky bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného.

Přihlášky je možno odevzdávat na podatelně PF UK, popř. elektronicky na emailovou adresu llmcz@prf.cuni.cz
Termín podání přihlášky: 31. 8. 2024
Formulář přihlášky je dostupný ZDE
 
Přílohy přihlášky:
1.     Kopie vysokoškolského diplomu na úrovni magisterského studijního programu. Ověřenou kopii diplomu je nutné doložit do 30. 9. 2024, jinak se tato podmínka považuje za nesplněnou. Kopii vysokoškolského diplomu nemusí přikládat uchazeči, kteří svého nejvyššího stupně akademického vzdělání dosáhli na PF UK;
2.     Motivační dopis;
3.     Životopis;
4.     Doklad o úhradě nevratného poplatku za podání a administrativní zpracování přihlášky ve výši 1.000,- Kč.
Platbu poplatku za podání a administrativní zpracování přihlášky proveďte na účet 85738011/0100 pod variabilním symbolem 102. Do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“.
Kapacita programu může být omezena. Otevření programu je s výhradou dostatečného počtu přihlášených zájemců.
V případě přijetí bude uchazeči současně podána nabídka uzavření Smlouvy o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. za podmínek blíže specifikovaných.

Přijetí do programu LL.M. je podmínečné do zaplacení kurzovného dle podmínek stanovených ve Smlouvě o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M.

Pro zájemce o kurz LL.M. v daňovém právu jsme uspořádali online setkání, na kterém jsme představili obsahovou náplň i organizaci kurzu.

Ze schůzky jsme pořídili záznam, který je dostupný zde.

  • Doba trvání: 3 semestry

  • Výuka probíhá v kombinované podobě

  • Kurzovné za program LL.M. je stanoveno na 149 500,-

  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč