Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědeckou konferenci

„Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení“

Cílem konference je vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a poznatků, prezentaci výsledků vědecké práce a otevřenou diskuzi k problematice opravných systémů a opravných prostředků v trestním řízení de lege lata i de lege ferenda.

23. března 2023, Vlastenecký sál Karolina Univerzity Karlovy
(Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město, Praha)

Možné okruhy témat

  • Obecné úvahy opravného řízení (obecné účely; odlišnosti v kontinentálním a angloamerickém modelu trestního procesu; efektivita systému řádných a mimořádných opravných prostředků; nastolení spravedlnosti v konkrétní trestní věci)
  • Společné a specifické principy opravných prostředků (např. apelační vs. kasační princip vyřizování opravného prostředku; rozsah přezkoumání odvozený ze zásady dispoziční či ze zásady oficiality; uplatnění principů beneficia cohaesionis a reformationis in peius; možnosti a limity nařízení soudu, aby věc byla po zrušení projednána v jiném složení soudního tělesa nebo aby o věci rozhodl jiný soud)
  • Suspenzivní a devolutivní účinky opravných prostředků (např. právní moc a vykonatelnost rozhodnutí; možnosti autoremedury; centralizovaný devolutivní účinek)
  • Subjektivní a objektivní přípustnost řádných i mimořádných opravných prostředků de lege lata i de lege ferenda
  • Jiné prostředky nápravy vadných rozhodnutí (např. ústavní stížnost; stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva; kasační oprávnění státního zástupce rušit některá nezákonná rozhodnutí v přípravném řízení; milost prezidenta republiky a amnestie)

Důležité termíny a informace

Termín konání konference

čtvrtek 23. března 2023

Přihlašování do

pátku 17. února 2023

Odevzdání příspěvku do

středy 29. března 2023

Šablona příspěvku ke stažení

  • Výstupem z konference bude recenzovaný elektronický sborník (full open access)
  • Po dobu konání konference bude zajištěno občerstvení.
  • Konferenční příspěvek se nevybírá.
  • Organizátoři nezajištují ubytování.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese trestkonference@prf.cuni.cz.

Organizační a programový výbor konference

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.