LL.M. – Soutěžní právo

PřehledAnotaceSylabus

Nový program LL.M. v oblasti práva hospodářské soutěže je zaměřen na specifické právo hospodářské soutěže v jeho čtyřech hlavních pilířích (protisoutěžní dohody/kartely, zneužití dominantního postavení, kontrola spojování podniků a kontrola veřejné podpory). Cílem programu LL.M. je pokrýt tyto otázky kompletně ve svém základním obsahu z hlediska hmotného a procesního práva, a navíc nabídnout rozšíření o řadu dílčích otázek soutěžního práva prostřednictvím volitelných specializačních předmětů. Právním základem je soutěžní právo Evropské unie, soutěžní právo České republiky, ale prostřednictvím příkladů a komparací také soutěžní právo ostatních členských států EU a antimonopolní právo USA, včetně rozsáhlé judikatury a soft law tohoto důležitého pod-odvětví práva.

Úspěšní absolventi tohoto LL.M. programu najdou lepší uplatnění v soukromém i veřejném sektoru, v mezinárodních institucích a podnikatelských sdruženích, stejně jako v akademické sféře, podnikovém vzdělávání nebo v médiích. Soutěžní právo dnes prostupuje celou řadou činností, které dříve byly mimo trh (rozhodování orgánů veřejné moci, síťová odvětví, profesionální sport, vzdělávání, kultura), a je obzvlášť důležité v dynamické digitální ekonomice závislé na online platformách. Nejznámější případy soutěžního práva současnosti se dotýkají široké podnikatelské a spotřebitelské veřejnosti a vyvolávají značný mediální ohlas. Orientace v dané problematice, schopnost analýzy a argumentace v oblasti soutěžního práva tak nabývají stále většího významu a praktického uplatnění.

Účastník LL.M. programu musí během tří semestrů získat celkem 90 kreditů, aby úspěšně dokončil program a získal mezinárodně uznávaný titul LL.M. Během prvních dvou semestrů za absolvování předmětů získá celkem 60 kreditů. V prvním semestru je to 32 kreditů (3 povinné předměty po 8 kreditech a 2 volitelné předměty po 4 kreditech) a ve druhém semestru 28 kreditů (2 povinné předměty po 8 kreditech a 3 volitelné předměty po 4 kreditech). Všechny kurzy jsou zakončeny krátkým testem nebo esejí. Třetí semestr probíhá formou distančního studia, během kterého účastník absolvuje specializovaný online seminář (ve spolupráci s vedoucím své kvalifikační práce), vypracuje písemnou kvalifikační práci v rozsahu minimálně 30 stran textu v češtině nebo angličtině, v kvalitě akademického článku vhodného k publikaci v odborném periodiku, a složí ústní závěrečnou zkoušku spojenou s obhajobou práce, čímž získá zbývajících 30 kreditů.

Garantem kurzu je doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., DEA., člen katedry evropského práva PFUK, dlouholetý vyučující předmětu Soutěžní právo EU, autor řady publikací se soutěžně-právní tématikou, člen redakční rady časopisu Antitrust-Revue soutěžního práva, spolu-editor Komentáře ke Smlouvě o fungování EU, ke Smlouvě o Evropské unii a k Listině základních práv EU (Wolters Kluwer 2022). Přednášejícími jsou zkušení odborníci na soutěžní právo z praxe (ÚOHS, advokátní kanceláře, podniková sféra) a akademického prostředí (UK, UPOL, Ústav státu a práva).

Otevírán v ak. roce: 2024/2025
Zahájení: zimní semestr
Délka programu: 3 semestry

Kurzovné za program LL.M. jako celek (celkem 3 semestry programu) je stanoveno na 149 500 Kč, tato částka je rozdělena do dvou plateb (viz níže).

Standardní doba pro splnění všech předepsaných povinností v programu LL.M. (absolvování předmětů a povinností spojených se závěrečnou LL.M. prací) jsou 3 semestry. V případě nesplnění předepsaných povinností v uvedené lhůtě zaniká účast v programu LL.M. automaticky bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného.

Po vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je nutné uhradit platbu kurzovného dle tohoto harmonogramu:
Platba za první dva semestry programu LL.M. (tj. 2x 50 000 Kč) nejpozději do 20. 9. 2024.
Platba za zbývající třetí semestr programu LL.M. ( tj. 1x 49 500 Kč) nejpozději do 30. 9. 2025.

V případě nesplnění předepsaných povinností v uvedené lhůtě zaniká účast v programu LL.M. automaticky bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného. Dříve uhrazené kurzovné se nevrací ani v případě odstoupení z programu LL.M. z důvodů na straně účastníka a dále též v případě neuhrazení zbývajících částí kurzovného v předepsaných lhůtách (blíže viz sekce Kurzovné). Výjimky z těchto pravidel může ve zvlášť odůvodněných případech povolit v předstihu před jejich naplněním na základě písemné žádosti účastníka děkan fakulty, popř. jím pověřený proděkan.

Ukončení účasti v programu je dále bez nároku na vrácení dříve uhrazeného kurzovného vyhrazeno v případech prokázaného plagiátorství u účastníkem odevzdaných esejí, dalších písemných studijních povinností a závěrečné LL.M. práce. Identicky to platí při pokusech o jiné podvody při skládání studijních povinností.

Po podání přihlášky (spojené s úhradou nevratného poplatku za podání přihlášky – viz sekce Podmínky pro přijetí a lhůta pro přihlášky a vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je požadována úhrada kurzovného na následující účet: 85738011/0100 (do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“, variabilní symbol: 102), a to za podmínek níže stanovených.

Při platbě v EURO prosím využijte účet č. 27 3572410287/0100, IBAN CZ9201000000273572410287, SWIFT KOMBCZPPXXX a směnný kurz uveřejněný ke dni provedení platby Českou národní bankou.
Po vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je nutné uhradit platbu kurzovného dle tohoto harmonogramu:

Přihlášky je možno odevzdávat na podatelně PF UK, popř. elektronicky na emailovou adresu llmcz@prf.cuni.cz.
Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Náležitosti přihlášky:
Absolutorium vysokoškolského vzdělání na úrovni magisterského studijního programu. Ověřenou kopii diplomu je nutné doložit do 30. 8. 2024

Kapacita programu může být omezena, otevření programu je s výhradou dostatečného počtu přihlášených zájemců.
Uchazeči budou přijati na základě posouzení písemné přihlášky obsahující shora uvedené dokumenty. Informace o přijetí do kurzu je zasílána elektronicky emailem na Vaši emailovou adresu uvedenou ve formuláři přihlášky.

V případě přijetí bude uchazeči současně podána nabídka uzavření Smlouvy o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. za podmínek blíže specifikovaných.

Přijetí do programu LL.M. je podmínečné do zaplacení kurzovného v plné výši dle podmínek stanovených ve Smlouvě o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M.

Adresa pro doručení přihlášky:
Univerzita Karlova – Právnická fakulta
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
(přihlášku adresujte Zahraničnímu oddělení PF UK)
E-mail: llmcz@prf.cuni.cz
Telefon: +420 775 854 820

Povinné předměty

Zimní semestr:

Zákaz protisoutěžní dohod
Kurz se zaměřuje na zákaz protisoutěžních dohod, jeho definici, výklad a aplikaci v právu EU. Obsah kurzu zahrnuje následující témata: úvod do zákazu protisoutěžních dohod, adresáti soutěžního práva EU, protisoutěžní dohody, analýza na reálných příkladech a kritická diskuse aktuálního vývoje. Důraz je kladen zejména na relevantní ustanovení, praxi a judikaturu soutěžního práva Evropské unie a na příklady kartelových dohod sankcionovaných v České republice.

Zákaz zneužití dominantního postavení
Kurz se zaměřuje na zákaz zneužití dominantního postavení, jeho definici, výklad a aplikaci v právu EU. Obsah kurzu zahrnuje následující témata: úvod do zákazu zneužití dominantního postavení, relevantní trh a tržní síla, základy zneužití dominantního postavení, analýza reálných příkladů a kritická diskuse o aktuálním vývoji. Důraz je kladen zejména na relevantní ustanovení, praxi a judikaturu soutěžního práva Evropské unie a na příklady případů zneužití dominantního postavení z České republiky.

Procesní pravidla ochrany hospodářské soutěže – vymáhání zákazů v EU a v ČR
Kurz se zaměřuje na procesní aspekty soutěžního práva a praktické aspekty vymáhání soutěžního práva na úrovni EU a ČR. Obsah kurzu zahrnuje následující témata: úvod do procesních antimonopolních pravidel a pravidel pro vymáhání práva podle článků 101 a 102 SFEU, praktické poznatky z české vymáhací praxe, aplikace podle nařízení 1/2003 a 773/2004. Důraz je kladen na pochopení všech základních aspektů procesu vymáhání, a to ve srovnávací perspektivě EU/členského státu (České republiky).

Letní semestr:

Kontrola spojování podniků
Kurz se zaměřuje zejména na pravidla kontroly spojování podniků (fúzí a akvizic) v EU z pohledu společností, které se těchto transakcí účastní. Obsah kurzu se skládá ze tří hlavních částí: úvod do EU kontroly spojování podniků, spojování podniků – teorie a hodnocení jejich vlivu na hospodářskou soutěž a kontrola spojování podniků – procesní otázky. Kurz pokrývá hmotněprávní i procesněprávními aspekty kontroly fúzí, pracuje se širokou škálou judikatury a reálnými případovými studiemi.

Dohled nad veřejnou podporou a státními monopoly
Kurz je specificky zaměřen na narušení hospodářské soutěže, která mohou vzniknout v důsledku podpor poskytovaných státy nebo ze státních prostředků podnikům účastnícím se hospodářské soutěže. Kurz zahrnuje následující témata: úvod – účel a povaha regulace státní podpory a státních monopolů v EU, právo EU v oblasti státních podpor – hmotné a procesní, státní podpora – specifické otázky a praxe vymáhání. V tomto kurzu se tak účastníci seznámí s hmotněprávními a procesněprávními aspekty této specifické oblasti soutěžního práva, která má, přestože je adresována členským státům, zásadní význam pro podniky – potenciální příjemce státních podpor a jejich potenciálně znevýhodněné konkurenty.

Volitelné předměty

Zimní semestr:
(účastníci se musí přihlásit na 2 kurzy)

Řádný proces a ochrana základních práva v soutěžním právu
Kurz je zaměřen na ochranu základních práv účastníků řízení před soutěžními úřady. Obsah kurzu se skládá ze dvou částí: spravedlivý proces – úvod a přehled, spravedlivý proces – specifické otázky. Cílem je prostřednictvím interaktivní výuky založené na existující judikatuře představit složitou problematiku vzájemného vztahu mezi požadavkem na účinnou ochranu hospodářské soutěže a současně vysokým standardem ochrany práv účastníků soutěžního řízení.

Ekonomické doktríny antitrustu
Doktrinální základy ochrany hospodářské soutěže jsou úzce spjaty s vývojem ekonomického myšlení a ekonomické analýzy. Kurz se proto zaměřuje na otázky předcházející praktickému výkonu soutěžního práva a zkoumá teorie, z nichž soutěžní právo čerpá své koncepce, cíle a odůvodnění. Obsah kurzu se skládá ze dvou částí: ekonomie antimonopolního práva; vývoj a doktríny antimonopolního práva. Kurz poskytne účastníkům základní vhled do těchto mimoprávních poznatků, které mají zásadní vliv na podobu a praxi soutěžního práva.

Soukromoprávní vymáhání v soutěžního práva
Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva je v EU a v celé kontinentální Evropě na vzestupu a možnost vysokých náhrad škod začíná ovlivňovat soutěžní myšlení a chování podnikatelů. Kurz se zaměřuje na problematiku žalob o náhradu škody způsobené porušením předpisů o hospodářské soutěži a na zkušenosti s aplikací směrnice EU 2014/104 o náhradě škody způsobené porušením antimonopolních pravidel. Obsah kurzu se skládá ze dvou hlavních částí: Soukromoprávní vymáhání – původ, právní základ, pojmy a zásady; Soukromoprávní vymáhání – praxe a řízení.

Letní semestr:
(účastníci se musí přihlásit na 3 kurzy – dle nabídky upravené dle počtu posluchačů)

Právo duševního vlastnictví a soutěžní právo
Kurz se zaměřuje na ambivalentní vztah mezi ochranou duševního vlastnictví na jedné straně a ochranou hospodářské soutěže na straně druhé. Přestože obě tyto ochrany mají za cíl zachovat dynamiku hospodářské soutěže a dosáhnout vyšší efektivity, používají nástroje a metody, které se mohou dostat do konfliktu. Obsah kurzu se skládá ze dvou hlavních částí: Právo duševního vlastnictví a antimonopolní právo – úvod a přehled; Právo duševního vlastnictví a antimonopolní právo – konkrétní problémy a relevantní judikatura.

Síťová odvětví a soutěžní právo
Kurz je zaměřen na aktuální problematiku ochrany hospodářské soutěže v síťových odvětvích, jako jsou železnice, pošta a telekomunikace, s důrazem na telekomunikační sítě a digitální služby. V těchto oblastech se soutěžní právo musí vypořádat s řadou specifik, ať už jde o tzv. přirozené monopoly, přímé a nepřímé síťové efekty, nutnost sdílení sítí nebo spolupráci soutěžitelů při jejich výstavbě a uvádění do provozu apod. Obsah kurzu se skládá ze dvou hlavních částí: regulace síťových odvětví a diskuse o praktických otázkách antimonopolního práva v oblasti telekomunikačních sítí.

Farmaceutika/zdravotnictví a soutěžní právo
Kurz je zaměřen na specifika ochrany hospodářské soutěže v citlivých a regulovaných odvětvích zdravotnictví a výroby a distribuce léčiv. Naléhavost hlubší analýzy dopadů hospodářské soutěže v tomto odvětví ukázala jak nedávná pandemie Covid-19, tak akutní závislost mnoha evropských zemí na dodávkách léků od několika nadnárodních farmaceutických gigantů. Obsah kurzu je proto zaměřen na doktríny a vývoj antimonopolního práva v oblasti farmacie a zdravotnictví.

Sport a soutěžní právo
V současném pojetí soutěžního práva je i profesionální sport hospodářskou a soutěžní činností a jeho vykonavatelé – profesionální sportovci a sportovní kluby – jsou podniky. To má dalekosáhlé důsledky pro jednotlivce, sportovní kluby, jejich federace a národní i mezinárodní sportovní ligy a soutěže. Kurz se proto zaměřuje na specifika ochrany hospodářské soutěže v oblasti sportu a její prezentace s doktrínami a vývojem antimonopolního práva v této oblasti.

Korporátní soutěžní compliance
V ČR i dalších členských zemích EU, ale i mimo Evropu usilují orgány ochrany hospodářské soutěže o prevenci a šíření soutěžní kultury prostřednictvím podnikových compliance programů. Jde jednak o vnitropodnikové směrnice, ale současně k nim i o soubory vhodných organizačních a komunikačních opatření minimalizujících riziko střetu podniku s pravidly hospodářské soutěže. Kurz je zaměřen na efektivní zavedení programů a opatření compliance dovnitř podniku.

Udržitelnost a soutěžní právo
Zelená transformace má i své soutěžně-právní dopady, ať již v podobě tolerance spolupráce podniků naplňujících cíle udržitelnosti, tak naopak i v potírání „greenwashingu“ proti-soutěžních jednání. Kurz se zaměřuje na tuto aktuální problematiku a její odraz v doktríně, předpisech a aplikační praxi soutěžních orgánů v EU.

  • Doba trvání: 3 semestry

  • Výuka probíhá v kombinované podobě

  • Kurzovné za program LL.M. je stanoveno na 149 000,-

  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Máte zájem o jiný kurz?
Kontaktuje nás a připravíme pro vás kurz na klíč